Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych

ubieganiem się o przyznanie środkówz Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników.

 

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 27 lutego do 03 marca 2017r.

w sekretariacie (pok. 128) w godz. 8:15 - 16:00

 

UWAGA!!!

 

W celu zapewnienia dostępności środków KFS większej liczbie pracodawców, jedna osoba może złożyć maksymalnie dwa wnioski.

 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego składa wniosek wraz załącznikami w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

W terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

 

W pierwszej kolejności wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom:

a) których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów Ministra Rodziny, Pracy

    i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017,

b) którzy nie uzyskali w ciągu ostatnich dwóch lat wsparcia w ramach KFS przyznanego przez tutejszy Urząd Pracy.

Dofinansowanie nie będzie przyznawane pracodawcom, którzy w okresie ostatnich dwóch lat dwukrotnie otrzymali dofinansowanie w ramach KFS przyznane przez tutejszy Urząd Pracy.

 

PRIORYTETY MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS W ROKU 2017

 

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport
    i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:

 

a) W przypadku sektora przetwórstwa przemysłowego (sekcji C w nomenklaturze PKD) są to kody PKD zaczynające się
    od następujących liczb, odpowiednio:

10 produkcja artykułów spożywczych,

11 produkcja napojów,

12 produkcja wyrobów tytoniowych,

13 produkcja wyrobów tekstylnych,

14 produkcja odzieży,

15 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

16 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych

     do wyplatania,

17 produkcja papieru i wyrobów z papieru,

18 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

19 wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

20 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

21 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

24 produkcja metali,

25 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

27 produkcja urządzeń elektrycznych,

28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

29 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

30 produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

31 produkcja mebli,

32 pozostała produkcja wyrobów,

33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

 

b) W przypadku sektora transportowego i gospodarki magazynowej (sekcja H w nomenklaturze PKD) są to kody PKD

    rozpoczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

49 transport lądowy oraz transport rurociągowy,

50 transport wodny,

51 transport lotniczy,

52 magazynowanie i działalność wspomagająca transport,

53 działalność pocztowa i kurierska.

 

c) W przypadku sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (sekcja Q w nomenklaturze PKD) są to kody PKD

    dla przeważającego rodzaju działalności zaczynające się od następujących liczb:

86 opieka zdrowotna,

87 pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

88 pomoc społeczna bez zakwaterowania.

Sekcja ta obejmuje: opiekę zdrowotną w szpitalach lub innych placówkach, działalność fizjoterapeutyczną, działalność pogotowia ratunkowego, pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej, pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej.

 

2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

 

W ramach powyższego priorytetu dofinansowanie będzie przyznawane na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie pruszkowskim zawodach deficytowych, zgodnie z załączonym poniżej barometrem zawodów, który jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017r.

Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników niezatrudnionych na terenie powiatu pruszkowskiego powinien wykazać, że zawód jest deficytowy (przewidywane jest zapotrzebowanie) dla miejsca wykonywania pracy.

 

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zakres kształcenia ustawicznego nie obejmuje tych form kształcenia ustawicznego, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich (interpersonalnych, psychospołecznych). W oparciu o ww. wyjaśnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, iż propozycje działań, które nie będą zgodne z ww. założeniami będą rozpatrywane negatywnie.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, pracodawcy zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

 

Wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie powiadomiony na piśmie, w przypadku:

 

a) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,

b) niedołączenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

    14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639, Dz. U.

    z 2016r. poz. 2155),

c) gdy wniosek nie zostanie podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania Pracodawcy,

d) brak podpisu osoby umocowanej do reprezentowania pracodawcy na dokumencie zawierającym informacje określone w

   przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach

   dotyczących pomocy publicznej, jest równoznaczne z ich niezłożeniem.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

 

a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego

    rynku pracy,

c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych

    usług dostępnych na rynku,

d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych

    usług kształcenia ustawicznego,

e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego

    prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem kwoty limitu przyznanego

    powiatowi pruszkowskiemu na realizację zadań w ramach KFS w roku 2017.

 

Bliższe informacje dostępne są w pok. nr 127 (I piętro) lub pod numerami telefonów
(22) 770 20 39 i 770 20 38.

Aktualność dodana przez: Katarzyna Perzyna (2017-02-20 11:21:27) , zredagowana przez: Katarzyna Perzyna (2017-02-21 09:12:43)
Data wydarzenia : 2017-02-27
Data publikacji : 2017-02-20

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puppruszkow.pl/wydarzenie/334/krajowy-fundusz-szkoleniowy